ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)


2019-10-09 00:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็กบริเวณ ศูนย์สาธิตดารตลาดอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และรับทราบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รวบรวมประเด็นต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็กบริเวณ ศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการ Smart city เพื่อพัฒนาเส้นทาง ระหว่างอำเภอพิบูลมังสารหาร, อำเภอโขงเจียม และ อำเภอสิรินธร เพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าและเอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวในด้านสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระหว่างเส้นทางการเดินทาง และเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็กบริเวณ ศูนย์สาธิตดารตลาด ได้มีการวางแผนและกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักลงทุนในด้านสิทธิพิเศษและเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนและมีการวางแผนกำหนดอัตราค่าเช่าและสิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจในพื้นที่ได้เข้ามาลงทุนในโครงการ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเสนอที่ประชุมเรื่องสิทธิพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็กบริเวณ ศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และมีข้อเสนอให้มีการขยายธุรกิจและบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะเติบโต เช่นธุรกิจโรงแรม, ปั้มน้ำมันและร้านอาหาร และคาดหวังว่าหากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องเม็กสำเร็จจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง และอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในด้านการเดินทางระหว่างไทยกับลาวและเวียดนาม จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านการค้าและการลุงทุนรวมถึงภาคการขนส่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อมูลค่าของธุรกิจในพื้นที่ และได้มีการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องของการแก้ปัญหา Border Pass เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าและบริการภายในประเทศ และมีข้อเสนอให้จัดทำพื้นที่ Free Zone สำหรับนักท่องเที่ยว ในด้านการพัฒนาและการท่องเที่ยวได้มีการเสนอแนวคิด “เที่ยวทั้งปี ไม่มีเบื่อ” โดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี “รับตะวันก่อนใคร ในสยาม” ในเรื่องของแนวคิดนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์และเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น ความเชื่อม, ศาสนา, วัฒนธรรม และตำนานผสมผสานให้เข้ากับการท่องเที่ยวเช่น พญานาค, วัด และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และพัฒนาเส้นทางริมแม่น้ำโขงและริมตลิ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603