อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562


2019-07-06 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603