อบจ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจสถานที่เตรียมการจัด กิจกรรม Kick Off โครงการคืนคลองสวย ทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


2019-07-06 12:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ปากห้วยวังนอง เพื่อร่วมตรวจสถานที่ในการจัด Kick Off โครงการคืนคลองสวย ทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้กำหนด Kick Off โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำปากห้วยวังนอง ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ คณะทำงานฯ จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อความเรียบร้อยต่อไป

แหล่งที่มาข้อมูล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/กฤตพรต-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603